Riktlinjer för Nail Design School NDS AB personuppgiftsbehandling

Nail Design School värnar om skyddet av den personliga integriteten och tillhandahåller dessa riktlinjer för att informera dig om bl.a. NDS personuppgiftsbehandling vid kunders köp av NDS produkter och tjänster, vid NDS köp av leverantörernas produkter och tjänster, vid deltagande i NDS utbildningar, vid registrering på www.naildesignschool.se för att nyttja NDS tjänster och funktioner på hemsidan, vid NDS direktmarknadsföring  till personer och företag samt vid besök i NDS lokaler (gemensamt benämnt ”Tjänst”, ”Tjänster”, ”Tjänsterna”).  Observera att dessa riktlinjer gäller oavsett om du använder en dator, mobiltelefon, surfplatta eller någon annan enhet för att få åtkomst till NDS Tjänster. 

 

1. Vem samlar in dina Personuppgifter?

1.1 Nail Design School NDS AB, org nr:556761-6213, Kungsgatan 46, UMEÅ (gemensamt benämnt NDS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för dessa riktlinjer. NDS behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som vid var tid gäller för sådan personuppgiftsbehandling. 

 

1.2 Dessa riktlinjer för personuppgiftsbehandling gäller för all NDS behandling av dina personuppgifter. 

 

2. Vad är personuppgifter?

2.1 De personuppgifter som omfattas av dessa riktlinjer är de uppgifter som du uppger till NDS i samband med tillhandahållandet och användningen av Tjänsterna såsom t.ex. ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer, din arbetsgivare, IP-nummer på din tekniska mottagarutrustning, bild på dig, ljudupptagningar av dig, din betalningsinformation, ditt kundnummer, ditt beställningsnummer, ditt personnummer samt eventuellt ytterligare information som du förser NDS med i anslutning till användandet av Tjänsterna som kan kopplas till dig som en fysisk person (gemensamt benämnt ”Personuppgifter”, ”Personuppgifterna”) . 

 

2.2 Som personuppgifter anses inte information som inte möjliggör en direkt eller indirekt association med dig.

 

3. Vilken typ av data samlar NDS in, behandlar och använder och till vilket ändamål?

3.1 NDS samlar in, registrerar, behandlar och lagrar följande Personuppgifter i strukturerat material (ex. i databaser, ärendehanteringssystem) och i ostrukturerat material (ex. på webbsidor, i e-mail, sociala medier, artiklar) samt i elektronisk form och i pappersform för nedan beskrivna situationer och för följande ändamål:

 

3.1.1 Vid köp av NDS produkter och tjänster kan insamling, registrering, bearbetning och lagring ske av följande Personuppgifter: Ditt namn, telefonnummer, personnummer, e-postadress, företagsnamn, adress, postnummer, ort, fakturaadress, ordernummer, referens, kundnummer, organisationsnummer, Kolli ID, IP-nummer med ändamålet att uppfylla avtalet som vi ingått med dig som Kund och tillhandahålla en tjänst eller produkt som du begär, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturerings-, betalnings- och bokföringsändamål, för marknadsföringsändamål, för reklamationshantering, för kundservice, säkerhets, sekretess- och administrationsfrågor, kvalitetsarbete, affärsutveckling (för att bestämma hur vi internt ska analysera, utvärdera, vidareutveckla, och prioritera bland våra produkter och tjänster) verifikation för din beställning av tjänsterna och produkterna, för bl.a. kund- och marknadsanalyser (för att kartlägga och analysera vilka våra kunder är, hur marknaden för våra tjänster ser ut och för att vi ska kunna skicka erbjudanden till specifika kundgrupper) samt för statistiska ändamål (för att få bättre kunskap om hur Kunderna utnyttjar NDS tjänster och produkter).

 

3.1.2 Vid NDS köp av leverantörers produkter och tjänster kan insamling, registrering, lagring och bearbetning ske av följande Personuppgifter: Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, titel, företagsnamnet, adress, org nr, kontonummer, faktureringsinformation (ex. kreditkortsnummer) och IP-nummer med ändamålet att uppfylla avtalet som NDS ingått med dig, för att fullgöra NDS skyldighet enligt lag eller annan författning, för betalning och bokföringsändamål, för kvalitetsarbete, för marknadsföringsändamål, för reklamationshantering, för säkerhets, sekretess- och för administrationsfrågor.

 

3.1.3 Vid medlemskap på NDS hemsida sker insamling, registrering, lagring och bearbetning av följande personuppgifter: Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, ditt företagsnamn, adress, postnummer, ort, organisationsnummer eller personnummer, fakturaadress, IP-nummer, kundnummer och beställningsnummer  med ändamålet att registrera dig och tillhandahålla en tjänst som du begär, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturerings-, betalnings- och bokföringsändamål,  för marknadsföringsändamål, för medlemsanalyser, för medlemsservice, för säkerhets, sekretess- och för administrationsfrågor samt för statistiska ändamål. Under NDS events och möten kan du komma att bli fotograferad och videofilmad. NDS kan komma att publicera en bild, ljudupptagning och arbetsrelaterad information om Dig på NDS sociala medier, hemsidor, i artiklar, i nyhetsbrev, i utbildnings- och informationsmaterial.

3.1.4 Vid deltagande på NDS utbildningar sker insamling, registrering, lagring och bearbetning av följande personuppgifter: Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, ditt företagsnamn, adress, postnummer, ort, organisationsnummer eller personnummer, ljudupptagning, information om eventuell specialkost och fakturaadress med ändamålet att registrera dig och tillhandahålla en tjänst som du begär, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturerings-, betalnings- och bokföringsändamål, för marknadsföringsändamål, kundservice, för säkerhets-, sekretess- och för administrationsfrågor samt för statistiska ändamål. Under NDS events, utbildningar och möten kan du komma att bli fotograferad och videofilmad. NDS kan komma att publicera en bild, ljudupptagning och arbetsrelaterad information om Dig på NDS sociala medier, hemsidor, i artiklar, i nyhetsbrev, i utbildnings- och informationsmaterial.

 

3.1.5 www.naildesignschool.se för att kunna nyttja NDS tjänster och funktioner på dedicated.se sker insamling, registrering, lagring och bearbetning av följande personuppgifter: Ditt namn, Ditt företags namn, e-post, telefonnummer, adress, postnummer, ort, IP-nummer med ändamålet att registrera dig och tillhandahålla den tjänsten eller du begär eller funktionen du vill nyttja, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturering, betalning och bokföringsändamål, marknadsföringsändamål, för säkerhets, sekretess- och för administrationsfrågor samt för statistiska ändamål. 

 

3.1.6 Inför NDS direktmarknadsföring till företag har NDS insamlat, lagrat och bearbetat följande personuppgifter: Ditt namn, adress, postnummer, ort, e-post, IP nummer för marknadsföringsändamål, för säkerhets, sekretess och för administrationsfrågor samt för statistiska ändamål. 

 

3.1.7 Vid besök i NDS lokaler sker insamling, lagring och bearbetning av följande personuppgifter: Ev. bild, ljudupptagning på dig med ändamålet att bedriva en trygg och säker verksamhet för de som arbetar i lokalen och för andra säkerhetsändamål. 

 

 3.2 Information om din användning av Tjänsterna Förutom informationen som du tillhandahåller till NDS kan vi även samla in information om din användning av våra Tjänster på din enhet på andra sätt. Vi kan t.ex. samla in: Logginformation T.ex. data för statistikändamål genom tjänsten Google Analytics såsom ex. när och hur länge du använder Tjänsten, söktermer som du anger via tjänsterna, och all information som finns lagrad i cookies som vi har placerat på din enhet med ändamålet att underlätta funktionaliteten på webbsidorna. Platsinformation Vid användandet av tjänsten Google Analytics hämtas IP adressens region och land in för statistikändamål. 

Annan information om din användning av Tjänsten, såsom de program du använder, de webbplatser du besöker och hur du interagerar med innehåll som erbjuds via en Tjänst med ändamålet att utveckla våra Tjänster och för att bestämma hur vi internt ska vidareutveckla och prioritera bland våra Tjänster. 

3.3 Information från tredje part källor NDS kan ta emot information om dig från offentliga och privata aktörer (i enlighet med lagar och bestämmelser) vilket vi kan kombinera med annan information som vi tar emot från eller om dig. NDS kan även ta emot information om dig från sociala nätverkstjänster från tredje part när du väljer att ansluta dig till sådana tjänster. 

 

4. Hur länge sparar NDS dina personuppgifter?

NDS kommer bara att spara dina Personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna tillhandahålla våra Tjänster och inte längre än vad som är tillåtet enligt Datainspektionens riktlinjer och praxis avseende lagring- och gallring av personuppgifter eller vad som framgår av eventuell laglig skyldighet att spara informationen under en längre tid enligt gällande personuppgiftsregelverk. 

 

5. Sker överföring av dina personuppgifter till tredje part?

5.1 NDS servrar finns i molnet genom en molntjänst från tredje part. Genom att du använder Tjänsterna specificerade i punkterna 3.1.1 - 3.1.8 kan dina personuppgifter komma att samlas in, behandlas, lagras och överföras till NDS samarbetspartners, leverantörer (ex. personuppgiftsbiträden och dess underbiträden som behandlar personuppgifter för NDS räkning), banker, försäkringskassan, myndigheter och organisationer både inom och utanför EU, inklusive USA, för de ändamål som uppges i punkterna 3.1.1 – 3.1.8 ovan. NDS kan även vidarebefordra dina personuppgifter till andra parter för att följa lagen eller rätta oss efter obligatoriska rättsliga processer (såsom ex. beslut om husrannsakan eller andra domstolsbeslut), för att verifiera eller upprätthålla de riktlinjer och policys som styr våra Tjänster samt för att skydda NDS och/eller våra affärspartners och/eller kunders rättigheter, äganderätt och säkerheter. NDS kan även dela information om dig med tredje parter när du godkänner eller begär att sådan information delas. 

NDS säkerställer alltid att en adekvat skyddsnivå enligt gällande personuppgiftslagstiftning uppfylls vid en sådan överföring av personuppgifterna till en annan organisation och/eller till ett annat land. I den mån NDS överför personuppgifter till ett land utanför EU som enligt EU-kommissionen inte uppnår adekvat skyddsnivå kommer NDS att tillse att överföringen är föremål för tillämpliga modellklausuler eller standardbestämmelser för säkerhetshantering som antagits av EU kommissionen, Datainspektionen eller annan lämplig myndighet. Desamma gäller i tillämpliga fall överföring till eventuella personuppgiftsbiträden, som på uppdrag av NDS hanterar personuppgifter för de syften som framgår av dessa villkor.

 

5.2 NDS har vidare rätt att lämna ut dina personuppgifter innan ett avtal slutits till kreditupplysningsföretag och Kronofogden för att verifiera din kreditvärdighet.

 

5.3 Överföring av information kan t.ex. komma att ske genom internetbaserad teknik. Anonymiserade och aggregerade data (t.ex. köpstatistik) kan tillhandahållas tredje parter. 

 

5.4 NDS kan genom direktreklam komma att använda information om dig som vi samlar in för att ge dig information om kampanjer, specialerbjudanden och annan information om våra produkter och tjänster. Sådan information kommer att tillhandahållas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Detta innebär exempelvis att vi endast kan skicka direktreklam till dig via e-post eller textmeddelande efter att du har givit ditt aktiva samtycke till detta eller i vissa fall baserat på den befintliga avtalsrelationen. Ditt skriftliga samtycke erhålls normalt i samband med att du använder våra tjänster genom att kryssa för en ruta, men vi kan också erhålla ditt samtycke i andra situationer. När du får direktreklam från oss via e-post kommer du alltid att ges möjlighet att säga nej till fortsatt sådan reklam. Dessutom kan du när som helt informera oss via e-post till info@naildesignschool.se att du inte längre vill få direktreklam från oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke till att få direktreklam kommer vi dock inte att ta bort all din information från våra databaser om du inte specifikt begär att vi ska göra det, detta för att ha kvar information om att du inte önskar få direktreklam från oss. 

 

6. Cookies.

En cookie är en textfil som skickas ifrån en websida, ex. www.naildesignschool.se till din dator där den lagras antingen i minnet (session-cookies) eller som en liten textfil (permanenta cookies). NDS använder båda typer av dessa cookies. Permanenta cookies används enbart vid vissa tillfällen där NDS valt att föra statistik på vissa produkter. Session-cookies används för att lagra inloggningsinformation samt din kundvagn när du surfar runt hos oss på vår hemsida. De sistnämnda raderas ur minnet så fort du stänger din webbläsare. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att lägga din beställning via Internet. Du kan lätt ändra denna inställning i din webbläsare. Genom att använda webbplatsen www.naildesignschool.se och/eller i samband med registreringen och användningen av Tjänsterna accepterar du även användandet av dessa cookies.

 

7. Säkerhet.

7.1 Med undantag för vad som anges i dessa riktlinjer kommer NDS inte att överföra dina Personuppgifter till tredje part.

 

7.2 NDS upprätthåller strikta fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter i god förenlighet med tillämpliga regler. Detta innebär att vi regelbundet ser över våra säkerhets- och gallringsrutiner avseenden personuppgiftsbehandlingen. 

 

8. Vem ansvarar för information som du lämnar till tredje part, användning av sociala medier etc?

8.1 Den information som du väljer att lämna ut till tredje part omfattas inte av NDS riktlinjer för personuppgiftsbehandling. Du ansvarar själv för sådan information som du lämnar ut till tredje part t.ex. Linkedin, Facebook, Twitter, google+, Instagram och andra. 

 

8.2 Vissa av NDS Tjänster kan nås via tjänster och plattformar som drivs av tredje part såsom t.ex. Instagram, Facebook, Twitter och Linkedin.  Du bör vara medveten om att NDS inte har någon kontroll och inte heller något ansvar för behandlingen av personuppgifter som utförs av sådan tredje part. NDS Tjänster kan även innehålla länkar till tredjepartstjänster eller webbplatser. Om du använder sådana länkar lämnar du NDS Tjänster. NDS har ingen kontroll över sådana tredjepartstjänster eller webbplatser (eller dess innehåll), och har heller inte något som helst ansvar för dessa. 

 

8.3 NDS kan tillhandahålla funktioner som låter dig dela information i dina sociala nätverk och interagera med oss.

 

9. Din rätt att återkalla samtycke

9.1 Har du lämnat ditt samtycke till NDS personuppgiftsbehandling har du rätt att när som helst återkalla lämnat samtycke (dock inte retroaktivt) till behandling av dina Personuppgifter. I detta syfte är det tillräckligt att skicka ett e-mail till: info@naildesignschool.se

 

9.2 Du kan också meddela oss om att du inte längre önskar få direktmarknadsföring, brevutskickskampanjer och liknande syften, när som helst med direkt effekt utan att påkalla någon särskild orsak eller hänsyn till viss uppsägningstid. Adressera ditt återtagande via e-post till: info@naildesignschool.se

 

9.3 Efter att du har återkallat ditt samtycke, kommer NDS bara att använda de uppgifter som måste behandlas för att tillhandahålla Tjänsterna och vi kommer att avstå ifrån all övrig behandling.

 

9.4 Du har också rätt att begära efter att vi tar bort alla personuppgifter som kan härledas till dig som fysisk person genom att förstöra dessa eller avidentifiera dem.

 

10. Ändringar i dessa riktlinjer

NDS förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa riktlinjer för personuppgiftsbehandling.

 

11. Dina rättigheter.

Du kan när som helst, utan kostnad, få information om de personuppgifter om dig som NDS har sparade. Om någon uppgift är felaktig kan du be oss ändra dina personuppgifter. Vänligen låt oss även veta om det skett någon förändring i dina Personuppgifter. Du kan också be oss att förstöra eller avidentifiera dina personuppgifter. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, sk. dataportabilitet. Du har även rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller göra invändningar mot NDS personuppgiftsbehandling. Förfrågan om ändring, begränsning, invändning, borttagande, dataportabilitet, information om NDS personuppgiftsbehandling, funderingar, klagomål och förslag avseende datasäkerhet skall skickas till: Nail Design School NDS AB, Kungsgatan 46, 90326 UMEÅ. Du har också rätt och möjlighet att vända dig med klagomål till Datainspektionen http://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/ avseende hanteringen av dina personuppgifter.

Boka

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår